Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є особливою формою самостійної громадської діяльності студентів  в реалізації функцій управління життям студентського колективу у відповідності з цілями та завданнями, які постають перед ними. Воно є елементом загальної системи управління виховним процесом у коледжі та передбачає максимальне врахування інтересів та потреб студентів на основі вивчення громадської думки і конкретних ініціатив.

Студентський парламент  разом із адміністрацією коледжу намагаються максимально враховувати інтереси та реалізувати ініціативу студентів. Студенти беруть на себе деякі важливі функції   у сфері організації дозвілля як однієї з ефективних форм виховного процесу, яка охоплює велику кількість студентів разом із викладацьким складом (чим забезпечується зв’язок поколінь) і враховує різноманіття інтересів (інтелектуальні ігри, спортивні заходи, фестивалі художньої самодіяльності тощо).

Викладач коледжу завжди був вихователем, але сьогодні виховання  розуміється не тільки  як одночасна передача знань і оціночних суджень від старшого покоління до молодшого, але і як взаємодія та співробітництво викладачів і студентів у сфері їх спільного буття.

Авторитет викладача – інтегральна характеристика його професійної, педагогічної та особистісної позиції в колективі, яка проявляється в процесі взаємостосунків з колегами, студентами і здійснює вплив на успішність навчально-виховного процесу.  Від кураторів та викладачів, взаємодії їх із студентським активом залежать інтенсивність та якість позааудиторної роботи. Куратором може бути тільки досвідчена людина, яка своїм авторитетом та досвідом може впливати на студентів.

З 2008 року в Бериславcькому медичному коледжі діє студентське самоврядування, основними завданнями якого є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • контроль за навчальною та трудовою дисципліною студентів;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • сприяння діяльності студентських товариств, об’єднань, творчих гуртків, секцій;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів та молодіжних організацій.


Студентська  рада коледжу:

Президент студентського парламенту –

Мельников Валерій (121 гр.)
Голова студентського парламенту 
Гуртовий Олег (134 гр.)

                                                                                       


Голова сектору з навчальної роботи та науки
     Мутерко Руслана  (114 гр.)
Голова культурно-масового сектору 
Декалюк Аліна (122 гр.)
Голова сектору 

зі спортивно-масової роботи

Розналєвіч Валерій (112 гр.)

Голова сектору із

соціально-побутових умов  -

Дудченко Катерина ( 111 гр.)
Голова сектору 
по роботі в гуртожитку -
Морванюк Іванна (143гр.)
Голова сектору  з інформації

Карпенко Євгенія (121 гр.)
Голова сектору  із зовнішніх зв’язків
        Соколенко Надія (123 гр.) Голова сектору 
із шефської роботи
  Шульга Дмитро ( 113 гр.)СЕКТОРИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

 

 • Сектор з навчальної роботи та науки:

Мутерко Руслана Миколаївна (114 гр.)

Марчук Катерина Василівна (135 гр.)

Романовська Валерія Дмитрівна (114 гр.)

 

 • Сектор  з виховної та культурно-масової роботи:

Декалюк Аліна Вадимівна (122 гр.)

Рижков Ростислав Олександрович (212 гр.)

Скрипка Наталія Сергіївна (115 гр.)

 

 • Сектор  зі спортивно-масової роботи:

Розналєвіч Валерій Анатолійович (112 гр.)

Громов Валерій Олексанрович (124 гр.)

Ільяшенко Нікіта Сергійович (124 гр.)

 

 • Сектор з соціально-побутових та трудових питань:

Дудченко Катерина Олександрівна (111 гр.)

Кеніг Ірина Андріївна (211 гр.)

Нетяга Яна Ярославівна (115 гр.)

 

 • Сектор з інформації:

Карпенко Євгенія Миколаївна (121 гр.)

Картава Вікторія Олександрівна (111 гр.)

 

 • Сектор із шефської роботи:

Шульга дмитро Дмитрович (113 гр.)

Саркісян Арман Каренович (211 гр.)

 

 • Сектор з зовнішніх зв’язків:

Соколенко Надія Олександрівна (123 гр.)

Бабакова Євгенія Вячеславівна (113 гр.)

 

 

СЕКТОРИ  СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Сектори є робочими органами студентського самоврядування  в коледжі. Роботу кожного сектору організовує і контролює відповідний голова сектору. Голів секторів призначає та звільняє з посади голова студентської ради. Членом сектору може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного сектору.

Для забезпечення виконання завдань студентського самоврядування створюються такі сектори:

 • сектор з навчальної роботи та науки;
 • сектор  з виховної та культурно-масової роботи;
 • сектор  зі спортивно-масової роботи;
 • сектор  з соціально - побутових та трудових питань;
 • сектор  по роботі в гуртожитку;
 • сектор  з зовнішніх зв'язків;
 • сектор  з інформації;
 • сектор  із шефської роботи.

1. Сектор з навчальної роботи та науки

 • Підтримує зв'язки зі старостами, студентами та заступником директора з навчальної роботи з метою вдосконалення навчального процесу;
 • забезпечує вирішення на рівні керівництва коледжу навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;
 • збирає інформацію щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;
 • забезпечує контроль відвідування занять студентами та надає заступнику директора з навчальної роботи інформацію щодо дотримання студентами та викладачами навчальної дисципліни;
 • вносить свої пропозиції до керівництва коледжу щодо підвищення ефективності навчального процесу, вдосконалення розкладу занять;
 • ініціює та допомагає в організації студентських наукових конференцій;
 • організовує роботу студентського наукового товариства та клубів;
 • акумулює та поширює інформацію щодо студентських наукових конференцій та проводить заходи по залученню студентів до участі в наукових гуртках та конференціях як в коледжі, так і за його межами.

2. Сектор з виховної та культурно-масової роботи

 • Вивчає потреби та побажання студентів щодо культурно-масових заходів (концерти, вечори, дискотеки, походи тощо);
 • вносить пропозиції та проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;
 • ініціює та проводить загальноколеджні заходи культурно-масового характеру;
 • надає пропозиції керівництву коледжу та заступнику директора з виховної роботи щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів при коледжі;
 • співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об'єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи.

3. Сектор зі спортивио-масової роботи

 • Ініціює проведення спортивних змагань серед студентів коледжу;
 • ініціює та організовує заходи по пропаганді та поширенню здорового способу життя;
 • вносить свої пропозиції щодо розвитку груп, гуртків та секцій з метою залучення студентів до активного спортивного життя;
 • співпрацює з цикловою комісією викладачів фізичного виховання, спортивним клубом, та заступником директора з виховної роботи у створенні клубів та груп підтримки коледжних спортивних команд.

4. Сектор з соціально-побутових та трудових питань

 • Проводить аналіз і надає пропозиції керівництву коледжу щодо покращення соціально-побутових умов студентів коледжу (харчування, медичне обслуговування, матеріальні допомоги, транспорт, стан та температурний режим аудиторій, допоміжних приміщень тощо);
 • проводить заходи щодо залучення студентів до господарської роботи по благоустрою коледжу;
 • сприяє розвитку волонтерського руху;
 • співпрацює з директором,  завідувачем відділення  з виробничої практики в організації практик та працевлаштування студентів;
 • співпрацює з профспілкою коледжу з метою вирішення соціальних питань студентів.

5.  Сектор по роботі в гуртожитку

 • Проводить аналіз соціально-побутового стану гуртожитку та вносить пропозиції керівництву коледжу щодо покращення цього стану;
 • проводить заходи щодо залучення мешканців гуртожитку та інших студентів до господарської роботи по благоустрою гуртожитка  та прилеглої  території;
 • здійснює систематичний контроль за санітарним станом у гуртожитку і надає директору коледжу  пропозиції щодо заохочення кращих та покарання студентів, які порушують правила проживання в гуртожитку;
 • допомагає адміністрації у реалізації пропускного режиму, організації чергувань та рейдів у гуртожитку;
 • ініціює та проводить спільно із заступником директора з виховної троботи та студентською радою конкурси на кращу кімнату;
 • допомагає в організації поселення студентів;
 • співпрацює із студрадою гуртожитку щодо вирішення поточних проблем студентів, які мешкають у гуртожитках.

6. Сектор з інформації

 • Акумулює та поширює інформацію про функціонування студентського самоврядування в коледжі, використовуючи інформаційні стенди, електронне табло, Інтернет ресурси тощо;
 • ініціює та проводить із залученням спеціалістів дослідження в студентському середовищі;
 • співпрацює з редакцією газети "Студентський вісник" та надає матеріали іншим виданням щодо студентського життя та проблем.

7. Сектор із зовнішніх зв'язків

 • Підтримує зв'язки зі студентами інших вузів міста, України та інших країн, організовує спільні заходи, в тому числі з питань обміну студентським досвідом;
 • підтримує зв'язки з органами державної та місцевої влади, молодіжними та громадськими організаціями;
 • укладає угоди, щодо проведення спільних заходів міжнародного рівня, з погодженням адміністрацією Коледжу.
8. Сектор із шефської допомоги
 • Організовує поздоровлення ветеранів праці коледжу із святами, відвідування  ветеранів праці;
 • залучає студентів коледжу до участі в «Акціях милосердя» та волонтерській роботі.Форум


Ми в Facebook


Наш канал в Youtube


На даний момент 29 гостей на сайті

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net