Навчальний процес

Пріоритетні завдання роботи

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ

В 2016-2017 навчальному році коледж буде продовжувати працювати над проблемою «Здійснення підготовки спеціалістів, які володіють профмобільністю до швидкої адаптації в умовах оновлення соціально-культурних сфер суспільства, впровадження нових підходів до охорони здоров’я».

Пріоритетними напрямками в організації навчання є:

 • фундаменталізація вищої освіти;
 • індивідуалізація навчання;
 • широке залучення молоді до актуальних проблем науки;
 • модернізація технологій навчання;
 • інтенсифікація навчального процесу;
 • навчання за кордоном;
 • поширення системи перевірки навчальної роботи;
 • відхід від інформаційно-монологічних засобів викладання знань;
 • поєднання нових форм опитування з традиційними формами перевірки знань.

Впровадження нових підходів до охорони здоров’я у навчанні і вихованні майбутніх спеціалістів передбачає:

 • впровадження педагогічних ідей, що будуються відповідно до поставленої мети і мають гарантувати всім, хто навчається, досягнення життєвої перспективи та високого рівня засвоєння державного стандарту освіти;
 • індивідуалізацію та диференціацію навчання;
 • взаємопов’язану діяльність викладачів і студентів, діагностування і моніторинг результатів діяльності;
 • поетапне і послідовне запровадження елементів педагогічної ідеї, яка відтворюється викладачами з урахуванням авторських підходів, проведення пошуково-дослідницької роботи;
 • розвиток та творчу реалізацію обдарованих студентів;
 • інноваційну роботу, як проблему професійного удосконалення викладача.

Колектив коледжу працюватиме над такими завданнями:

 • поліпшення організації, матеріально-технічного забезпечення, комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу;
 • значне посилення практичної підготовки спеціалістів шляхом встановлення раціонального співвідношення теорії і практичного навчання, створення можливостей і всілякої підтримки впровадження в навчальному процесі методів навчання, які дозволяють моделювати професійну діяльність студентів;
 • удосконалення навчального процесу шляхом запровадження комп’ютерних технологій навчання, індивідуалізації навчального процесу та посилення ролі самостійної роботи студентів;
 • формування риси громадянина української держави, розширеного духовно, морально, художньо – естетично; створення системи позааудиторної роботи зі студентами на основі ідей національно – культурного відродження та загальнолюдських гуманістичних ідеалів;
 • подальше удосконалення форм виховної роботи для сприяння розвитку загальної культури і медичної кваліфікації майбутніх спеціалістів;
 • ширше використання новітніх форм організації практики студентів на основі співпраці з роботодавцями та застосування адресної підготовки фахівців;
 • приділення уваги роботі з обдарованими студентами і урізноманітнення форм і методів розвитку їх творчих здібностей, морального та матеріального стимулювання;
 • сприяння вихованню всебічно розвиненої особистості з моральними та духовними цінностями, з метою запобігання правопорушення, злочинам, пияцтву, наркоманії;
 • сприяння всебічному розвитку творчих здібностей викладачів, підвищення фахового рівня їх кваліфікації;
 • забезпечення умови для творчої праці викладачів-новаторів, творчих груп, наукових об’єднань;
 • зміцнення зв’язків з вищими навчальними закладами ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації;
 • продовження співпраці з Запорізьким державним медичним університетом, Запорізьким приватним класичним університетом,  Херсонським державним університетом, Херсонським базовим медичним коледжем, Генічеським медичним училищем з метою підвищення науково-методичної роботи викладачів.

Колектив Бериславського медичного коледжу постійно працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, втілює перспективні завдання розвитку навчального закладу. Коледж має великий досвід підготовки молодших медичних спеціалістів. За 50 років діяльності ним підготовлено біля 17 тисяч фахівців, молодших спеціалістів, напряму «Медицина».

дисципліна "Фармакологія та медична рецептура" спеціальність «Лікувальна справа» - 2 курс (травень).

 • Охоплення студентів гуртковою та спортивно-масовою роботою, але за умови збільшення кількості гуртківців, їх зацікавленості, підвищення якості проведення, врахування вимог інформаційності сьогодення.
 • Оновлення та поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних занять, їх організації та проведення. Вагомим внеском послужила можливість введення в дію додаткових навчальних аудиторій в Центрі практичної підготовки.


Тижні майстерності

Плани проведення тижнів майстерності 2017-2018 навчальний рік


ПЕРЕГЛЯНУТИ

Методичний кабінет

План роботи методичного кабінету

на 2017/2018 навчальний рік

І. Основні завдання діяльності методичного кабінету

Навчально-методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, а в кінцевому рахунку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи в коледжі.

Основними цілями навчально-методичної роботи в навчальному закладі є:

1) створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами головного – активної навчально-виховної функції;

2) координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо одержання зворотної інформації про її результативність;

3) ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;

4) систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;

5) розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання в тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін.

Методична робота в коледжі має такі завдання:

 • надання допомоги викладачам у підвищенні рівня психолого-педагогічного та методичного удосконалення;
 • розробка і запровадження в практику викладачів креативних технологій навчання, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання;
 • розробка і реалізація викладачами методик занять особистісно зорієнтованого навчання студентів.
 • підвищення рейтингової оцінки діяльності викладачів

ІІ. Удосконалення матеріальної бази кабінету

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

1

Поповнювати методичний кабінет навчальною, нормативною і довідковою літературою.

Постійно

2

Поновлювати картотеку педагогічної і медичної літератури

Постійно

3

Оформити методичну виставку для керівників груп з питання підготовки та проведення першого заняття нового навчального року.

До 30.08.

4

Організувати роботу голів циклових комісій, викладачів щодо підготовки методичних розробок.

Вересень, постійно

5

Експонувати виставку літератури для викладачів з питань інтенсифікації навчального процесу.

Постійно

6

Поновлювати в методкабінеті інформаційно-методичні стенди інформаціями, інструкціями, рекомендаціями, оголошеннями з питань організації навчально-виховного процесу.

Постійно

ІІІ. Вивчення, узагальнення і впровадження передового

педагогічного досвіду

1

Організувати роботу голів циклових комісій щодо взаємовідвідування занять (за окремим графіком).

До жовтня

2

Скласти та довести до відома всіх викладачів графіки проведення відкритих занять.

До жовтня

3

Спрямувати роботу циклових комісій на:

- удосконалення електронного варіанту навчально-методичного забезпечення дисциплін;

- підвищення ефективності використання навчально-методичного забезпечення дисциплін;

- створення належних умов для організації самостійної роботи студентів;

- поповнення внутрішньої комп’ютерної мережі матеріалами для самостійної роботи студентів.

Протягом року

4

Вивчити і систематизувати матеріали з досвіду роботи викладачів, що атестуються.

До березня

5

Організувати підготовку і видачу методичних збірок „З досвіду роботи”.

Вересень-квітень

6

Постійно дбати про стимулювання творчого пошуку, ініціативи викладачів.

Протягом року

IV. Підвищення фахової та педагогічної майстерності викладачів

1

Організувати інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних працівників коледжу(за окремим графіком).

Протягом року

2

Організувати проведення науково-практичних конференцій з актуальних проблем навчання та виховання.

Протягом року

3

Організувати участь викладачів коледжу в наукових семінарах, конференціях, які проводяться вищими навчальними закладами України.

Протягом року

4

Організувати роботу „Школи молодого викладача” (за окремим планом).

Протягом року

5

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару

Протягом року

V. Індивідуальна робота з викладачами

1

Підбір необхідної літератури з питань підвищення фахової і педагогічної майстерності викладачів.

Постійно

2

Індивідуальна робота з викладачами, що атестуються, допомога у підготовці творчого звіту, створенні портфоліо

Постійно

3

Допомога викладачам у підготовці щодо створення навчально-методичних комплексів, методичного  запезпечення самостійного опрацювання матеріалу студентами.

Постійно

4

Допомога викладачам у підготовці методичних рекомендацій, збірок методичних матеріалів.

Постійно

5

Відвідування занять викладачів

Постійно

6

Випереджуючі відвідування занять молодих викладачів та викладачів, що атестуються.

Постійно

7

Залучення голів циклових комісій, викладачів до організації методичної роботи, підготовки семінарів, конференцій, творчих звітів циклових комісій.

Протягом року

8

Надавати постійну допомогу цикловим комісіям у створенні та ефективному використанні навчально-методичного комплексу.

Протягом року

9

Надавати постійну допомогу цикловим комісіям у визначені рейтингової оцінки діяльності викладача.
Методичні доповіді викладачівПредметні доповіді викладачівМетодичні розробки викладачівМетодичне забезпечення викладачів

Тематика студентських пошуково-дослідницьких робітГрафіки навчального процесу на 2017/2018 навчальний рік

Лікувальна справа - переглянути

Сестринська справа - переглянути

Фармація - переглянути


  Екзаменаційні сесії

  Літня екзаменаційна сесія - переглянути

  Зимова екзаменаційна сесія - переглянути


  Робочі навчальні плани 2017/2018 н.р.

  Лікувальна справа (на базі загальної середньої освіти)

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути

  ІV курс - переглянути

  Лікувальна справа (на базі повної загальної середньої освіти)

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути

  Сестринська справа (на базі загальної середньої освіти)

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути

  ІV курс - переглянути

  Сестринська справа (на базі повної загальної середньої освіти)

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути

  Фармація

  І курс - переглянути

  ІІ курс - переглянути

  ІІІ курс - переглянути


  Форум


  Ми в Facebook


  Twitter  Наш канал в Youtube


  На даний момент 84 гостей на сайті
  Статистика

  info

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса:
  74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
  тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net

  Яндекс цитирования